Aktivistka Greta Thunbergová je na nové švédské poštovní známce

Aktivistka Greta Thunbergová je na nové švédské poštovní známce

https://www.stoplusjednicka.cz/aktivistka-greta-thunbergova-je-na-nove-svedske-postovni-znamce